Stichting Pro Senectute heeft de medezeggenschap voor medewerkers en bewoners georganiseerd via:

  • De Ondernemersraad die de belangen van de medewerkers van Pro Senectute behartigt.
  • De Centrale Cliëntenraad en de lokale cliënten-/bewonersraden die de belangen van de bewoners in Pro Senectute-locaties behartigen.

De Ondernemingsraad (OR)

De OR behartigt de belangen van de medewerkers en de organisatie. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de gesprekspartner van de OR. De OR bestaat uit medewerkers van Stichting Pro Senectute die minimaal een jaar in dienst zijn.

De zetelverdeling is als volgt

  • kiesgroep Oost (Oranjestein, Oranjepark, Tusselerhof): vier zetels
  • kiesgroep West (Centraal Bureau, Emmahof, Spaar en Hout, Waalsdorp, Wildhoef): vijf zetels.

De zittingsduur van de OR is drie jaar (met ingang van maart 2020 is dat vier jaar). De OR hanteert het schema van aftreden. Aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen. De verkiezing vindt alleen doorgang als er meer kandidaten zijn aangemeld dan dat er zetels voor de betreffende kiesgroep zijn.

De OR komt volgens de vergaderplanning en op bijzonder verzoek bijeen. Over het algemeen is dat  eenmaal per 6 weken met ‘s ochtends de OR-vergadering en ‘s middags de vergadering met de Raad van Bestuur.  Indien nodig en bij uitval van vergaderingen, is er tussentijds contact tussen de bestuurder en de OR. De OR geeft op regelmatige basis de OR-nieuwsbrief uit voor alle medewerkers.

De OR houdt zich aan de afspraken, zoals opgenomen in:

  • OR-overeenkomst - afspraken tussen OR en ondernemer voor de zittingsperiode
  • OR-reglement - samenstelling en zittingsduur, werkwijze, verkiezing
  • OR-faciliteitenregeling - budget, uren, scholing
  • OR-procedure - werkwijze en referenties
  • Wet op de Ondernemingsraden

Samenstelling Ondernemingsraad Stichting Pro Senectute
Ambtelijk secretaris OR - Elly Piers

Wildhoef

Astrid Berendsen

Denise van Duuren

Janny Spek

Tusselerhof

Maria Peters

Matthijs Kuska

Oranjestein

Spaar en Hout

Camilla Waelen

Bo Kobes

Waalsdorp

Rosita van den Eijkel, voorzitter

In deze functie blijft het de grootste uitdaging onze bewoners elke dag weer een mooie dag te bezorgen en daar zal ik me met hart en ziel voor inzetten. We zullen de komende jaren blijven bouwen op wat er in gang is gezet en meer en meer investeren in digitalisering.

Rein Souwerbren
Lid Raad van Bestuur